PROJEKT SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK A PLODY PODZIMU

 

Projekt byl realizován ve třech tematických blocích rozdělených do tří týdnů.

  1. TÉMATICKÝ BLOK: SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK NA ZAHRÁDCE
  2. TÉMATICKÝ BLOK: SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK NA POLI A V SADU
  3. TÉMATICKÝ BLOK: SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK V LESE

Společně si povídaly o 4 ročních obdobích, jejich jednotlivých významech a časovém harmonogramu. Dovídaly se proč                je podzim v přírodě důležitý a čím nás, ale i zvířátka obdarovává, kdo a jakým způsobem využívá jeho darů.

 

1.TÉMATICKÝ BLOK: SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK NA ZAHRÁDCE

Cílem bylo motivovat děti k zájmu o přírodu a ukázat jak je hezké a potřebné pečovat o ni. Se skřítkem Podzimníčkem              si ukázat, čím vším nás příroda na podzim obdarovává v našich zahrádkách.

Děti se pomocí praktických ukázek, pokusů, demonstrací, příkladů a rozhovorů seznamovaly s plodinami, které se mohou pěstovat na našich zahradách, s jejich důležitostí a jejich možnostmi využití.

 

2.TÉMATICKÝ BLOK: SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK NA POLI A V SADU

 

Cílem bloku bylo děti navést k porozumění důležitosti pěstování vybraných plodin sklízených na podzim, v souvislosti s jejich využitím. Motivovat k zájmu o přírodu a ukázat jaké úsilí se musí vynaložit pro získání vybraných plodin (z polní a ze sadu). Prohloubit u dětí poznatky o pěstování a růstu některých polních plodin a plodin ze sadu.

V druhém t. bloku byly děti seznámeny s „MYŠKOU“ novou kamarádkou skřítka Podzimníčka. Skřítek společně s myškou připravili pro děti program plný her, úkolů a zajímavých činností motivovaných k osvojování si poznatků o podzimních plodinách rostoucích (pěstovaných)na polích a v sadech.  

 

3.TÉMATICKÝ BLOK: SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK V LESE

 

Cílem bylo u dětí rozvíjet přirozené poznávací city (radost, zvídavost, zájem, představivost). Dovést děti k pochopení a respektování přírodních jevů a zákonitostí. Uvědomování si důležitost správného chování v přírodě (chovat se s úctou, ohleduplností, solidaritou ke všemu co mě obklopuje, nejen k lidem, ale i k přírodě a všem věcem).

 

Skřítek děti motivoval svými zážitky a příběhy nového bydlení v lese. Seznámil děti s vybranými druhy stromů a keřů rostoucích v lese (základní skupiny: jehličnaté, listnaté, opadavé, neopadavé). Skřítek zapojil do svého působení nejen děti, ale i jejich rodiče když zadal dobrovolný ÚKOL: společně vytvořte pomocí podzimních přírodnin něco nebo někoho pro našeho skřítka Podzimníčka. Skřítek byl nadšený, když vyděl výsledky úkolu, kterého se zúčastnila většina rodičů.

Na závěr projektu měl skřítek připraven poslední úkol, který byl zároveň i odměnou. HLEDÁNÍ POKLADU

Závěr: Poklad v košíčku – hurá za skřítkem do lesa – sedni si na pařízek a vyslechni si dopis od skřítka Podzimníčka.

Děti podle mapy vyhledávaly stanoviště, na kterých plnily úkoly od skřítka Podzimníčka, na posledním stanovišti děti skřítek pochválil a prozradil jim, kde mají hledat poklad.

 

Děti si nakonec našly svou sladkou odměnu – oříškové medaile. J