CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

v Vzdělávací program má název „ POZNÁVÁME SVĚT“

 

v Děti, které navštěvují mateřskou školu žijí v obci Václavovice.

 

v Obsah ŠVP vzhledem k vesnickému typu mateřské školy je zaměřený na přírodu,les ( např. rostliny, zvířata apod. ) a její ochranu. Děti se seznamují nejen s vesnickým prostředím, ale poznávají při výletech a návštěvách divadel také město a rozdíly mezi jím a vesnicí.

 

v Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během celého dne. Činnosti jsou spontánní i řízené, je brán na zřetel věk dětí. Vychází ze specifických potřeb dítěte.Respektuje věkové sociální, emocionální potřeby dětí.Učitelky nabízejí dětem vstřícné, podnětné, obsahově bohaté prostředí, v němž se děti cítí spokojeně.

 

v Při vzdělávání jsou uvítány metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí ( založené na přímých zážitcích dítěte, podporujících zvídavost a potřebu objevovat ).Podněcována je u dětí spontánnost.

 

v Uplatňováno je také situační učení ( založené na vytváření nebo využívání různých situací )

 

v Významnou roli sehrává spontánní sociální učení ( založené na principu přirozené nápodoby ), které probíhá během celého dne.

 

v V mateřské škole probíhají činnosti spontánní i řízené, které jsou vzájemně provázané a vyvážené.

 

v Specifickou formou vzdělávání jsou didakticky cílené činnosti, které učitelky uskutečňují vhodnou formou motivace s dětmi během celého dne ve skupinách i individuálně.Děti se účastní podle vlastního zájmu.