Od 1.9. 2007 probíhá výuka žáků podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ Spoluprací a hrou k poznání světa kolem nás“. Dokument je uložen v ředitelně školy a je přístupný veřejnosti k nahlédnutí. penizeskolam

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Pojetí základního vzdělávání

Základní vzdělávání na 1.stupni je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat a nalézat vhodný způsob řešení problémů.

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Podnětné a tvůrčí školní prostředí, přátelská a vstřícná atmosféra stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám vyvíjelo v souladu se svými schopnostmi a předpoklady pro vzdělání.

Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.

Naše motto: „Spoluprací a hrou k poznání světa kolem nás“

Škola směřuje k cílům základního vzdělávání a tedy k utváření klíčových kompetencí žáků hlavně zkvalitněním a modernizací výuky, která se uskutečňuje ve zdravém a podnětném pracovním prostředí, je založena na vzájemné spolupráci a hravou formou podporuje přirozenou touhu dětí poznávat nové. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí a schopnost sebehodnocení.

Naším cílem je:

 • všestranný a zdravý rozvoj žákovy osobnosti
 • orientace na osobnost žáka, podpora jeho individuálních schopností, zohledňování individuálních potřeb a pomoc žákům
 • posilování žákovy sebeúcty a odpovědnosti za své učení a chování
 • užíváním nových metod a forem práce vytvářet dětem dostatek příležitostí a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe
 • vytvářet pozitivní klima ve škole a zdravé a bezpečné prostředí podněcující zájmy a aktivitu dětí
 • utvářet vztah žáků k přírodnímu prostředí a péči o něj
 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • vytvářet školu, ve které se budou cítit všichni dobře – děti, učitelé i rodiče

Naší snahou je:

1. Zdravě učit

 • Zavádíme do výuky efektivní metody výuky, např. skupinové,problémové a projektové vyučování a využíváme přirozenou hravost a zvídavost dětí k poznávání nového
 • Bereme ohled na míru žákových schopností, jeho individualitu a věk
 • Stejnou péči věnujeme dětem nadaným i těm, kterým to zrovna moc nejde
 • Vedeme žáky k toleranci a schopnosti spolupracovat, k vzájemné pomoci
 • Učíme je naslouchat druhým a vnímat a respektovat jejich názor
 • Umožňujeme dětem zažít pocit uspokojení z odvedené práce

2. Vytvářet zdravé a podnětné pracovní prostředí

 • Klademe důraz na vzájemné partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči
 • Vytváříme a využíváme příležitostí k utváření vztahů JÁ – TY – MY a k rozvoji vzájemné spolupráce
 • Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost
 • Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel vzájemného soužití
 • Učíme se spolu komunikovat a aktivně přistupovat k řešení problémů
 • Učíme děti pečovat o své zdraví i zdraví ostatních, pečovat o tělesnou i duševní pohodu, vytvářet zdravé životní návyky

3. Vést děti k poznávání světa kolem nás

 • Vedeme žáky k týmové práci a vzájemné pomoci a spolupráci při poznávání světa kolem sebe
 • Vedeme žáky k zájmu o dění kolem sebe a k aktivnímu získávání takových znalostí a dovedností, které využijí v praktickém životě
 • Volíme vhodné metody a formy práce, zapojujeme motivaci a tím vtahujeme žáka do maximální účasti na učení
 • Při poznávání světa kolem nás rozvíjíme spolupráci na úrovních žák-rodiče-škola-obec

4. Systematicky u dětí rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí

 • Vedeme žáky k ochraně přírody a prostředí kolem nás
 • Učíme je porozumět přírodě a utvářet si správné ekologické postoje
 • Vytváříme vztah dětí k životnímu prostředí i ke svému nejbližšímu okolí, ke svému regionu