Mobil ŠD:

1. oddělení 775 750 994 – budova MŠ (p.vychovatelka Radana Kocurková)

2. oddělení 773 927 750 – budova ŠD (p.vychovatelka Gabriela Štefanová)

 • ŠD mohou navštěvovat žáci 1.,2.,3..ročníku, případně 4.a 5.ročníku na základě vyplněného zápisního lístku
 • Ranní družina je určena výhradně žákům, kteří jsou řádně přihlášeni do odpolední ŠD.
 • Školné ŠD činí 150 Kč na měsíc.
 • Poplatek za ŠD bude hrazen převodem na účet školy ve dvou splátkách vždy za  pololetí předem.
 • Úplata je hrazena bankovním převodem na účet školy (přesné pokyny k platbě jsou uvedeny na přihlášce do ŠD a  v  sešitku ŠD), který dítě obdrží první den v družině.
 • Při nedodržení daného termínu platby, bude zákonnému zástupci žáka vyměřeno penále (10 Kč za každý pracovní den opožděné platby).
 • Přednost na umístění do ŠD mají žáci rodičů, kteří jsou v pracovním poměru
 • Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě v čase uvedeném na zápisním lístku
 • Z důvodu společné zájmové činnosti ( aby nedošlo k narušení programu – vycházky, pobyt mimo družinu apod.), budou děti ze ŠD uvolňovány do 13, 00 hod a potom od 14,30 hod.
 • Pokud dítě odchází ze ŠD samo v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, bude uvolněno pouze po předložení písemné omluvenky v deníčku ŠD, nikoli telefonicky !!!
 • Děti musí mít do budovy ŠD náhradní přezůvky, náhradní oblečení pro pobyt v přírodě, v zimním období nepromokavý oděv (oteplovačky) – oděvy a obuv opatřete, prosím, jmenovkami!!!

 

Kapacita  ŠD je 60 dětí ( dvě oddělení). Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. – 3. ročníku (v případě volných míst i 4. a 5.roč.). Naše činnost vychází z pedagogiky volného času, kdy cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a cílevědomé naplnění jejich volného času.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

 • Budova ŠD ( 2. oddělení ) se nachází v blízkosti školy a jídelny.
 • Budova MŠ ( 1. oddělení ) – nová třída
 • ŠD využívá prostory školního hřiště (betonové + travnatý park + sportovní atrakce),  nové hřiště u  MŠ, školní tělocvičnu, PC učebnu
 • Výchovně vzdělávací činnost se ve velké míře realizuje, s ohledem na polohu obce, zejména v přírodě (vycházky za poznáním do okolí, lesa)

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

 • Ve ŠD pracují dvě p.vychovatelky, které splňují požadavky na dosažené vzdělání pedagogického směru obor vychovatelství
 • Zúčastňují se akreditovaných kurzů, programů dalšího vzdělávání pedagogů a tyto využívají k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD.
 • Další funkce:metodik prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, asistent pedagoga
 • Paní vychovatelky se každoročně podílí na přípravě školních akcí (besídky, soutěže, Škola v přírodě apod.)
 • V případě nepřítomnosti pí vychovatelky je ve ŠD zajištěn kvalifikovaný zástup

HYGIENA A BEZPEČNOST VE ŠD

 • Jedno oddělení je naplněno do 30 dětí
 • Děti využívají k odpočinkové činnosti koberec,  deky, odpočívací koutky
 • K činnostem vyžadujícím správné držení těla (stolní hry, pracovní a výtvarné aktivity apod.) využívají děti nové stoly a židle
 • Budova ŠD je  oplocena
 • Po vyučování si v šatně školy osobně přebírá děti paní vychovatelka a převádí je do školní jídelny. Přechod je mimo silniční provoz
 • Rovněž další přesuny ať už z jídelny, ze školy, z tělocvičny, nebo PC učebny do ŠD nevedou kolem silnice.
 • Děti, které jsou ze ŠD uvolňovány do jiných zájmových činností (školní kroužky), si osobně vyzvedává a opět zase po skončení kroužku předává pí vychovatelce pedagog, který tento kroužek vede
 • Na začátku šk. roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a zásadách správného chování
 • Jsou seznámeni s řádem ŠD, řádem TV, s bezpečností při pobytu na hřišti, pískovišti, tělocvičně a při vycházkách. O poučení je veden záznam v přehledu VVP ŠD. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti
 • Lékárnička první pomoci je umístěna v první místnosti ŠD. Paní vychovatelka je na základě zápisních lístků seznámena s možnými zdravotními problémy žáků (alergie, epilepsie apod.)
 • Při možném úrazu bude dítěti poskytnuta první pomoc ať už ze strany pedagoga, nebo zdravotního personálu. Rodiče budou ihned vyrozuměni o stavu dítěte telefonicky.
 • Dětem je zajištěn pitný režim.

PROGRAM VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

 • Vychází z  ŠVP  naší školy zpracované podle RVP ZV pod názvem „ SPOLUPRACÍ A HROU K POZNÁNÍ SVĚTA KOLEM NÁS“
 • Je uspořádán do pěti tématických okruhů / Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, Člověk a jeho zdraví/
 • Do těchto tématických okruhů se vždy bude prolínat jedna celoroční hra „TENKRÁT“-DESET VÝPRAV PROTI ČASU II.oddělení /starší děti/:Celoroční hra je  obsahově rozdělena do deseti etap.Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období: do pravěku, do pohádek a pověstí, za objeviteli a vynálezci, do středověku a za indiány. Celou výpravu budeme sledovat na herním plánu na tzv. MobiTreku, což je zázračný mobil, který nás přesune do minulosti. Za každé splnění úkolů jednotlivých etap se do herního plánu vlepují kartičky s daným tématem. Během hry dochází u dětí k utváření a  rozvoji některých klíčových kompetencí, je zde využíváno také mezipředmětových vztahů, které jsou uvedeny při jednotlivých bodech činnosti. Naplňují se některé oblasti průřezových témat.

  Cíl činnosti :

   

  1. Prostřednictvím vžití se do minulosti a historie světa a porovnáváním  se současným světem,  rozvíjet dovednosti důležité pro budování mezilidských vztahů.

   

  1. Získání nových informací v oblasti četby, literatury, hudby a uplatnění svých dřívějších poznatků a dovedností.

   

  1. Aktivní zapojení dětí při realizaci a v průběhu celoroční hry.

  Prostředek cílu:

  Časopis PASTELKA, literatura  historická,  světová a domácí.

           Metody činnosti:

           Skupinová práce dětí – kolektivní, spolupráce dětí při realizaci činnosti,

  práce s textem, dramatizace, hudební pojetí, vycházky do přírody.

   

  Podmínky k činnosti:

           Herna ŠD – relaxace na koberci, dodržování  pitného režimu, prostory

  Hřiště u ŠD a MŠ,  vycházky do lesů, tělocvična

  Didaktické pomůcky, PC, dataprojektor, MC, CD.

   

           Klíčové kompetence:

  • Kompetence k učení
  • Kompetence k řešení problémů
  • Kompetence komunikativní
  • Kompetence sociální a personální
  • Kompetence občanské
  • Kompetence pracovní

   

        Mezipředmětové vztahy:

        Literární a dramatická výchova /LV,DV/, hudební výchova, výtvarná

  výchova a pracovní činnosti /HV? VV? PČ/, tělesná výchova /TV/, prvouka

  /Prv/, Přírodověda/Př/, Vlastivěda.

   

  Průřezová témata :

        OSV – Osobnostní a sociální výchova

   Osobnostní rozvoj ( schopnost poznávání, kreativita, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena)

  Sociální rozvoj ( komunikace, kooperace, poznávání lidí, mezilidské vztahy). Morální rozvoj ( řešení problémů a rozhodovací dovednosti).

  1. EGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

   Evropa  a svět  nás zajímá ( zážitky a zkušenosti ze světa)

  1. EV – Environmentální výchova

  Ekosystémy

  Lidské aktivity a problémy životního prostředí

  Vztah člověka k prostředí

   

  1. MuV – Multikulturní výchova

  Etnický  původ

Základní škola a  Mateřská škola Václavovice,  příspěvková organizace

ŘÁD ŠD: šk.rok 2017/2018

 Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od  školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace  žáků.

1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec

p. vychovatelka Gabriela Štefanová, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 • ŠD mohou navštěvovat žáci 1.,2.,3..ročníku, případně 4.a 5.ročníku na základě vyplněného zápisního lístku
 • Přednost na umístění do ŠD mají žáci zaměstnaných rodičů

1.3.Školné ve ŠD činí po dohodě se zřizovatelem /Obecní úřad Václavovice/ 150 Kč na měsíc.

a)      Úplata je hrazena bankovním převodem na účet školy 181 685 896/0300-/variabilní symbol – číslo popisné/ platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen.

b)      Při nedodržení daného termínu platby, bude zákonnému zástupci žáka vyměřeno penále /10 Kč za každý pracovní den opožděné platby/.

c)      Pokud za dítě není zaplacen poplatek, p. vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o dalším postupu při vymáhání dlužné částky.

1.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od  docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD  jinak či s jinou osobou,   než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině  zákonný zástupce oznámí písemně – ne telefonicky.

1.5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod  jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

1.6. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

2. Organizace činnosti

2.1. Provozní doba ŠD je od 6,30-7,30 hod. a od 11,40 do 17,00 hodin.

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:

13,00  hod. a potom od 14,30 hod. Provoz ŠD končí v 17,00 hodin, děti, které si do této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. V  době od 16,00 hod budou obě oddělení v budově ŠD na hřišti. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň,…) a dohlédne na jeho odchod  ze školy.

2.2. Výchovně vzdělávací činnost probíhá v místnostech budovy ŠD. K činnostem ve ŠD je rovněž využívaná  tělocvična a PC učebna a venkovní prostory hřiště u ŠD a  MŠ.

2.3.  Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením p. vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti  vychovatelce do školní družiny p. učitelka, která vyučovala poslední   hodinu.

2.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo  vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových  činností.

2.5 Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují –  na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. prosince 2014 vydává Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících.

2.6. Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet  žáků v jednom oddělení /30/.

3. BOZ

3.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, PC učebna apod.), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

4. Chování  žáků

4.1. Žák bez vědomí p. vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Každé opuštění místnosti školní družiny nahlásí žáci p. vychovatelce.

Na školní zahradu, hřiště, PC učebnu či do tělocvičny odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky  a musí se zdržovat  pouze v prostoru určeném vychovatelkou. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka  neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním   lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny p. vychovatelky, školním řádem  a řádem  školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. Žáci byli poučeni o bezpečnosti při pobytu na nových průlezkách .

4.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině  se  vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace  sníženou známkou z chování na vysvědčení.

4.5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím   ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

Mgr. Alice Mildorfová – ředitelka školy

Gabriela Štefanová –  vychovatelka

 

 

ŘÁD ŠD pro žáky –  2017/2018

 • Po příchodu do budovy ŠD  se děti přezují, popř. převléknou v šatně a uloží si věci na určené místo, které budou udržovat v pořádku.
 • Děti se zdržují jen v prostorách herny a učebny ŠD,třídy ZŠ, pohyb v jiných místnostech musí být nahlášen p. vychovatelce, opuštění budovy je možné jen se souhlasem  p.vychovatelky a za jejího doprovodu.
 • Dětem je zakázáno svévolně ničit majetek ŠD – /vybavení budovy, hračky, hry,zařízení v PC učebně, TV,  venkovní zařízení budovy apod./- náhrada škody bude požadována na zákonném zástupci.
 • Děti si mohou do ŠD donést své vlastní hračky a hry, ale tyto si budou sami hlídat.
 • Za poškození a ztrátu mobilních  telefonů a jiných  cenných  věcí nezodpovídáme .
 • Mobilní telefony  vypnuty a uschovány v aktovce.
 • Jakékoliv ubližování, zesměšňování či ponižování by mělo být nahlášeno p. vychovatelce.
 • Při opakovaném porušování řádu ŠD /ubližování spolužákům, nevhodné chování k dospělým, ničení majetku/, může být žák ze ŠD vyloučen.
 • Žáci budou poučeni o bezpečnosti při pobytu na hřišti,  průlezkách a v prostoru budovy ŠD .