Mobil ŠD:

1. oddělení 775 750 994 -budova MŠ /p.vychovatelka Radana Kocurková/

2. oddělení 773 927 750 -budova ŠD /p.vychovatelka Gabriela Štefanová/

 • ŠD mohou navštěvovat žáci 1.,2.,3..ročníku, případně 4.a 5.ročníku na základě vyplněného zápisního lístku
 • Přednost na umístění do ŠD mají žáci zaměstnaných rodičů
 • školné ŠD činí 150 Kč na měsíc
 • Provoz ŠD: ranní  od 6,30 – 7,30 hod. v budově ŠD na hřišti, odpolední od 11,40 – 17,00 hod.
  I.oddělení- budova MŠ, II. oddělení- budova ŠD.

 • Poplatek za ŠD bude hrazen převodem na účet školy ve dvou splátkách vždy za  pololetí předem
 • Úplata je hrazena bankovním převodem na účet školy /přesné pokyny k platbě jsou uvedeny na přihlášce do ŠD a  na webových stránkách školy-Týdenní plán/.
 • Při nedodržení daného termínu platby, bude zákonnému zástupci žáka vyměřeno penále /10 Kč za každý pracovní den opožděné platby/.
 • Přednost na umístění do ŠD mají žáci rodičů, kteří jsou v pracovním poměru
 • Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě v čase uvedeném na zápisním lístku
 • Z důvodu společné zájmové činnosti / aby nedošlo k narušení programu – vycházky, pobyt mimo družinu apod./, budou děti ze ŠD uvolňovány do 13, 00 hod a potom od 14,30 hod.
 • Pokud dítě odchází ze ŠD samo v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, bude uvolněno pouze po předložení písemné omluvenky v deníčku ŠD, nikoli telefonicky !!!
 • Děti musí mít do budovy ŠD náhradní přezůvky, náhradní oblečení pro pobyt v přírodě, v zimním období nepromokavý oděv /oteplovačky/ – oděvy a obuv opatřete, prosím, jmenovkami!!!

 

Kapacita  ŠD je 60 dětí / dvě oddělení/. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. – 3. ročníku/v případě volných míst i 4.a 5.roč./. Naše činnost vychází z pedagogiky volného času, kdy cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a cílevědomé naplnění jejich volného času.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

 • Budova ŠD/2.oddělení/ se nachází v blízkosti školy a jídelny.Vybavení je nové /budova je po rekonstrukci/
 • Budova MŠ /1.oddělení/-nová třída
 • ŠD využívá prostory školního hřiště (betonové + travnatý park + sportovní atrakce), pískoviště MŠ, školní tělocvičnu, PC učebnu
 • Výchovně vzdělávací činnost se ve velké míře realizuje, s ohledem na polohu obce, zejména v přírodě (vycházky za poznáním do okolí, lesa)
 • ŠD každoročně využívá nabídky KS Vratimov na filmová představení pro děti

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

 • Ve ŠD pracují dvě p.vychovatelky , které splňují požadavky na dosažené vzdělání pedagogického směru obor vychovatelství
 • Zúčastňují se akreditovaných kurzů, programů dalšího vzdělávání pedagogů a tyto využívají k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD
 • další funkce:metodik prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, koordinátor ICT
 • Paní vychovatelky se každoročně podílí na přípravě školních akcí (besídky, soutěže, Škola v přírodě apod.)
 • V případě nepřítomnosti pí vychovatelky je ve ŠD zajištěn kvalifikovaný zástup

HYGIENA A BEZPEČNOST VE ŠD

 • Jedno oddělení je naplněno do 30 dětí
 • Děti využívají k odpočinkové činnosti koberec,  deky
 • K činnostem vyžadujícím správné držení těla (stolní hry, pracovní a výtvarné aktivity apod.) využívají děti nové stoly a židle
 • Budova ŠD je  oplocena
 • Po vyučování si v šatně školy osobně přebírá děti paní vychovatelka a převádí je do školní jídelny. Přechod je mimo silniční provoz
 • Rovněž další přesuny ať už z jídelny, ze školy, z tělocvičny, nebo PC učebny do ŠD nevedou kolem silnice.
 • Děti, které jsou ze ŠD uvolňovány do jiných zájmových činností (školní kroužky), si osobně vyzvedává a opět zase po skončení kroužku předává pí vychovatelce pedagog, který tento kroužek vede
 • Na začátku šk. roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a zásadách správného chování
 • Jsou seznámeni s řádem ŠD, řádem TV, s bezpečností při pobytu na hřišti, pískovišti, tělocvičně a při vycházkách. O poučení je veden záznam v přehledu VVP ŠD. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti
 • Lékárnička první pomoci je umístěna v první místnosti ŠD. Pí vychovatelka je na základě zápisních lístků seznámena s možnými zdravotními problémy žáků (alergie, epilepsie apod.)
 • Při možném úrazu bude dítěti poskytnuta první pomoc ať už ze strany pedagoga, nebo zdravotního personálu. Rodiče budou ihned vyrozuměni o stavu dítěte telefonicky.
 • Dětem je zajištěn pitný režim.

PROGRAM VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

 • Vychází z ŠVP naší školy zpracované podle RVP ZV pod názvem „ SPOLUPRACÍ A HROU K POZNÁNÍ SVĚTA KOLEM NÁS“
 • Je uspořádán do pěti tématických okruhů / Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, Člověk a jeho zdraví/
 • Do těchto tématických okruhů se vždy bude prolínat jedna celoroční hra STŘEDOVĚKÁ DRUŽINA-II.oddělení /starší děti/:

  V této celoroční hře budeme s dětmi procházet opravdovým obdobím našich dějin- středověkem. Abychom pochopili, jak vznikaly hrady, hradiště, vesnice a městečka, musíme začít od začátku a to pravěkem, osídlováním naší Země, rozdělování do kmenů, rodů apod. Tak se postupně dostaneme k hlavnímu námětu celoroční činnosti.

  Cílem je seznámit žáky s životem doby ve středověku, ať už se bude jednat o život na hradě nebo v podhradí, s rolníky, bohatými či řemeslníky.

  Děti si samy vyzkouší v tzv. řemeslných dílnách některé  středověké výrobky  vyrobit. Dílny jsme nazvali „Cech malých řemeslníků“.

  Středověk byla doba Karla IV, doba rozkvětu umění, staveb. Také my se porozhlédneme po našem kraji a budeme pátrat ať už na internetu, nebo v místní knihovně, jestli  se někde blízko nás nenachází  stavba, hrad se zajímavou minulostí.  Celou hrou nás budou provázet pověsti a tajemné příběhy z českých hradů a zámků.

  Děti se rozdělí do středověkých družin. Každá družina si vyrobí herní plán /střed. hrad/, který musí do konce hry postavit z papírových kamenů, které na hrad budou lepit /kameny jim budou přidělovány na konci týdne po splnění úkolů/. Na konci školního roku pak uvidíme, komu se hrad podařilo postavit a kdo má naopak „jen“ zříceninu.

  Celoroční činnost zakončíme v  červnu uspořádáním  středověkého  jarmarku, na který pozveme děti z mladšího oddělení ŠD. Na jarmarku  děti předvedou, co vyrobily a vydělané středověké  mince budou proměněny za kameny na dostavbu hradu..

 • Je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus, určen dětem od 1. – 4. třídy
 • Je tvořen podle podmínek a možností školy
 • ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo upravit

CÍLE A KOMPETENCE

 • všestranný a zdravý rozvoj žákovy osobnosti
 • orientace na osobnost žáka, podpora jeho individuálních schopností, zohledňování individuálních potřeb a pomoc žákům
 • posilování žákovy sebeúcty a odpovědnosti za své učení a chování
 • užíváním nových metod a forem práce vytvářet dětem dostatek příležitostí a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe
 • vytvářet pozitivní klima ve škole a zdravé a bezpečné prostředí podněcující zájmy a aktivitu dětí
 • utvářet vztah žáků k přírodnímu prostředí a péči o něj
 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • vytvářet školu, ve které se budou cítit všichni dobře – děti, učitelé i rodiče

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠD

Základní škola a  Mateřská škola Václavovice,  příspěvková organizace

ŘÁD ŠD: šk.rok 2016/2017

 Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od  školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace  žáků.

1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec

p. vychovatelka Gabriela Štefanová, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 • ŠD mohou navštěvovat žáci 1.,2.,3..ročníku, případně 4.a 5.ročníku na základě vyplněného zápisního lístku
 • Přednost na umístění do ŠD mají žáci zaměstnaných rodičů

1.3.Školné ve ŠD činí po dohodě se zřizovatelem /Obecní úřad Václavovice/ 150 Kč na měsíc.

a)      Úplata je hrazena bankovním převodem na účet školy 181 685 896/0300-/variabilní symbol – číslo popisné/ platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen.

b)      Při nedodržení daného termínu platby, bude zákonnému zástupci žáka vyměřeno penále /10 Kč za každý pracovní den opožděné platby/.

c)      Pokud za dítě není zaplacen poplatek, p.vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o

dalším postupu při vymáhání dlužné částky.

1.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od  docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,   než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině  zákonný zástupce oznámí písemně – ne telefonicky.

1.5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod  jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

1.6. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

2. Organizace činnosti

2.1. Provozní doba ŠD je od 6,30-7,30 hod. a od 11,40 do 17,00 hodin.

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:

13,00  hod. a potom od 14,30 hod. Provoz ŠD končí v 17,00 hodin, děti, které si do této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů.v době od 16,00 hod budou obě oddělení v budově ŠD na hřišti. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň,…) a dohlédne na jeho odchod  ze školy.

2.2. Výchovně vzdělávací činnost probíhá v místnostech budovy ŠD. K činnostem ve ŠD je rovněž využívaná  tělocvična a PC učebna a venkovní prostory hřiště u ŠD a MŠ.

2.3.  Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením p.vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti  vychovatelce do školní družiny p. učitelka, která vyučovala poslední   hodinu.

2.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo  vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových  činností.

2.5 Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují –  na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. prosince 2014 vydává Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících.

2.6. Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet  žáků v jednom oddělení /30/.

3. BOZ

3.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, PC učebna apod.), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

4. Chování  žáků

4.1. Žák bez vědomí p.vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Každé opuštění místnosti školní družiny nahlásí žáci p. vychovatelce.

Na školní zahradu, hřiště, PC učebnu či do tělocvičny odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky  a musí se zdržovat  pouze v prostoru určeném vychovatelkou. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka  neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním   lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny p. vychovatelky, školním řádem  a řádem  školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. Žáci byli poučeni o bezpečnosti při pobytu na nových průlezkách .

4.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině  se  vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace   sníženou známkou z chování na vysvědčení.

4.5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím   ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

Mgr. Alice Mildorfová – ředitelka školy

Gabriela Štefanová –  vychovatelka

 

 

ŘÁD ŠD pro žáky –  2016/2017

 • Po příchodu do budovy ŠD  se děti přezují, popř. převléknou v šatně a uloží si věci na určené místo, které budou udržovat v pořádku.
 • Děti se zdržují jen v prostorách herny a učebny ŠD,třídy ZŠ, pohyb v jiných místnostech musí být nahlášen p. vychovatelce, opuštění budovy je možné jen se souhlasem  p.vychovatelky a za jejího doprovodu.
 • Dětem je zakázáno svévolně ničit majetek ŠD – /vybavení budovy, hračky, hry,zařízení v PC učebně, TV,  venkovní zařízení budovy apod./- náhrada škody bude požadována na zákonném zástupci.
 • Děti si mohou do ŠD donést své vlastní hračky a hry, ale tyto si budou sami hlídat.
 • Za poškození a ztrátu mobilních  telefonů a jiných  cenných  věcí nezodpovídáme .
 • Během společné zájmové činnosti budou mobilní telefony vypnuty a uschovány v aktovce.
 • Jakékoliv ubližování, zesměšňování či ponižování by mělo být nahlášeno p. vychovatelce.
 • Při opakovaném porušování řádu ŠD /ubližování spolužákům, nevhodné chování k dospělým, ničení majetku/, může být žák ze ŠD vyloučen.
 • Žáci budou poučeni o bezpečnosti při pobytu na hřišti,  průlezkách a v prostoru budovy ŠD .