Metodik prevence rizikových projevů  chování u dětí a mládeže  –Gabriela Štefanová

Konzultační hodiny metodika prevence

/po-pá/      –    7,00  – 7,30 hod.

15,30  – 16,00 hod.

 

 

Výchovný poradce – Lucie Čermáková

Konzultační hodiny výchovného poradce

/po-pá/     –  13,00 – 14,00 hod.

 

1. Prevence ve škole
1.1. Školní metodik prevence
Ukotvení školního metodika: vyhláška 72/2005 Sb.
Kompetence ŠMP jsou dány Vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. Příloha č. 3: standardní
činnosti školy, bod II. standardní činnosti školního metodika prevence
1.2. Standardní činnosti školního metodika prevence
1.2.1. Metodické a koordinační činnosti
1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,
vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových
projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických
jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího
procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a
dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku
prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti
(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v
oblasti prevence sociálně patologických jevů.
7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě
akutního výskytu sociálně patologických jevů.
8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských
zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence,
navržená a realizovaná opatření.
1.2.2. Informační činnosti
1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách
programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně
patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická
zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové
intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
1.2.3. Poradenské činnosti
1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího
odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně
patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, kteréjsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace
poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými
zařízeními.

 

Výchovné poradenství

Obecným právním východiskem pro legislativní rámec výchovného poradenství je školský zákon. Základní platformou pro výkon výchovného poradenství je pak vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, která je prováděcím předpisem podle paragrafu 121 ods.1 a paragrafu 123 odst.5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské a činnosti metodické a informační.

Do poradenských činností řadíme:

– kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

– vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky

– zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

– přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků

– poskytování služeb kariérového poradenství žákům-cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Do metodických a informačních činností řadíme:

– zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence

– metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod.

– předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy

– poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

– shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

– vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Při výkonu každé z činností poskytovaných výchovným poradcem musí výchovný poradce vždy dodržovat ustanovení veškerých právních předpisů, zejména ustanovení platných zákonů. Poskytování poradenské služby stanoví v první řadě školský zákon, který zakotvuje povinnost školy poskytovat poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona a tomu odpovídající práva žáků, studentů, a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků na poskytnutí této pomoci. Při poskytování poradenských služeb je škola povinna poskytovat vyžádané informace a spolupracovat s dalšími institucemi, zejména:

– PPP (pedagog.-psycholog.poradny)

– SPC (speciální pedagogická centra)

– SVP (střediska výchovné péče)

– orgány sociálně-právní ochrany

– PČR

– pediatry a dalšími odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči vč.individuální a rodinné terapie

– oddělením péče o rodinu a děti, oddělením sociální prevence

– příp. neziskovými organizacemi specializujícími se na danou problematiku.

V letošním školním roce 2013/2014 (oblast pedagogicko-psychologické poradenství) jsme si stanovili tyto cíle:

– Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

– Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.

– Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole.

– Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

– Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.