Minimální preventivní program

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí , žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.21291/2010-28

1)    Cíl MPP

2)    Hledisko aktivit
a)    Směrem k pedagogům
b)    Směrem k žákům – nabídka zájmových útvarů
c)    Jednorázové akce
d)    Pravidelné akce

2)    Preventivní  aktivity /bloky/

MPP navazuje na projekty ŠVP naší  školy, které jsou zaměřeny na vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Tyto aktivity  kladou  důraz na pomoc starších dětí mladším, kdy dochází k vzájemnému poznávání žáků a tím i k lepším kamarádským vztahům. Naše činnost je rovněž zaměřena na  spolupráci s předškolními  žáky MŠ a SRPŠ / sdružení přátel školy/, které funguje velmi dobře již několik let.

Cílem  MPP je  udržet současné přívětivé klíma na škole a prohlubovat  svými aktivitami otevřenost školy směrem k žákům, rodičům a veřejnosti a zavedení systému prevence šikany na naší škole.

Hledisko aktivit směrem k pedagogům

 • Neustálý kontakt  ped.pracovníků  s preventistou /p.vych. Štefanová/ a výchovným poradcem /p.uč.Čermáková/
 • Na nástěnce ve sborovně se nachází seznam literatury zabývající se tématem problémového chování žáků, šikany, kontakty na odbornou pomoc.
 • Další vzdělávání ped.pracovníků v oblasti specifických poruch u dětí
 • Pravidelné schůzky pedagogů, společná tvorba Řádu školy a ŠD.

Hledisko aktivit směrem k žákům

Zájmové útvary /vedené pedag. pracovníky školy/

 • Výtvarný kroužek /2.,3.,4.,5. ročník/
 • Kroužek  AJ /1.,2. ročník/
 • Dramatický kroužek /1.-5.roč./
 • Kroužek Badatel /1.-5.ročník/

Dále škola umožňuje v prostorách budovy konání těchto zájmových útvarů:

 • Výuka náboženství /všechny ročníky – dle zájmu/
 • Základy hry na klavír
 • Rukodělné práce
 • Badminton
 • Atletika

Jednorázové akce

 • Vánoční prodejní jarmark, vánoční akademie
 • Vystoupení ke Dni matek
 • Dětské radovánky

Pravidelné akce

 • Návštěvy  divadelních představení pro děti
 • Návštěvy loutkového divadla
 • Besedy v místní lidové knihovně
 • Exkurze ŠD
 • Den otevřených dveří- aktivní účast rodičů ve výuce
 • Velikonoční dílny s rodiči
 • Oslava Dne Země – projektové dny
 • Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů  Václavovice
 • Odpoledne s rodiči /projekt/
 • Den napříč školou – spolupráce starších žáků s mladšími /projekt/-Jsou mezi námi-život zdravotně znevýhodněných občanů
 • Společný den s dětmi MŠ
 • Sběr kaštanů pro přezimování lesní zvěře
 • Sběr papíru /soutěž/ a PET víček -pomoc nemocnému kamarádovi
 • Noc ve škole se zábavným odpoledním a večerním programem /projekt/
 • Dotazník pro žáky, rodiče, pedagogy /zajištěn externí firmou/
 • Účast dětí na soutěžích – recitační  sportovní, atletický trojboj, přespolní běh, vybíjená
 • Organizování kulturních vystoupení žáků naší školy v rámci obce – Vítání nových občánků, vystoupení pro Klub důchodců
 • Škola v přírodě /seznamovací/ – žáci 5. roč. naší školy s žáky ZŠ Šenov

 

ad3)

Preventivní bloky

 • V prvním podlaží školy je umístěna schránka důvěry
 • S žáky 5. ročníku  bude pravidelně na třídnických hodinách spolu s třídním učitelem spolupracovat preventiva a výchovný poradce
 • Na nástěnce ve  třídě  4. a 5. ročníku se nachází  informační materiál týkající se jevů problémového chování žáků  ve společnosti a kontakty na pomoc ohrožených dětí- linka bezpečí
 • Možnost konzultace s preventistou i mimo třídnické hodiny
 • Bloky věnované tématice dětských práv
 • Společné ustanovení pravidel a postihů ve vnitřním řádu školy

Učitelé zejména v hodinách Prvouky, Vlastivědy a Přírodovědy zapojí do těchto předmětů témata týkající se prevence drog, šikany. Žáci budou vedeni k osvojování si komunikačních a argumentačních dovedností, sebepoznávání, vztahů v kolektivu, zdravého životního stylu, tolerance menšin, rizik spojených s nadměrným sledováním televize a hraní počítačových her.

Přílohy MPP školy: /umístěny ve sborovně ZŠ a na webu školy/

 • Plán proti šikanování dle Metodického pokynu k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č. j. MSMT- 21149/2016.
 • Grafická podoba krizového plánu při podezření na požití návykové látky /umístění sborovna/
 • Rizika internetu a kyberšikany
 • Rizikové chování v dopravě

 

 

Ve Václavovicích

1.9. 2016

 

vypracovala Gabriela Štefanová,  metodik  prevence